Teoria:

Epämääräinen artikkeli a/an
  
Study the information about the indefinite article.
  
1. Epämääräistä artikkelia atai an käytetään kun asioista puhutaan yleisellä tasolla.
 
We use the article a/an with singular countable nouns when we talk about things in general.
 
A plane is more comfortable than a train.
  
A baker sells bread, cakes, pies.
  
shutterstock_1804460734.jpg
 
An is used when the word starts with vowel sounds a, e, i, o, u.
 
Kiinnitä huomiota!
an umbrella
  
a university
 
 
2. Artikkelia a/an voidaan käyttää verbien to have sekä to be jälkeen.
 
We can use a/an after the verbs to have and to be.
 
She is a photographer. She has a camera.
  
shutterstock_2139455489.jpg
  
3. Sekä epämääräistä artikkelia a tai an, että määräistä artikkelia the voidaan käyttää laskettavan substantiivin edessä, kun se edustaa koko ryhmää.
 
We can use both a/an and the before a singular countable noun to represent a class of people, animals, things.
 
A/The dolphin is more intelligent than a/the shark.
  
Epämääräistä artikkelia a/an ei käytetä ei-laskettavien substantiivien (ainesanojen), eikä monikossa olevien substantiivien kanssa.
 
We do not use a/an with uncountable or plural nouns.
 
Would you like some tea?
 
Lähteet: